• تلفن021-44432535
  • آدرستهران –خیابان سردار جنگل - خیابان شهید طباطبایی پلاک 23 - واحد 1
  • تلفن021-44432535
  • آدرستهران –خیابان سردار جنگل - خیابان شهید طباطبایی پلاک 23 - واحد 1

زمینه فعالیت شرکت

شرکت سیمای روشن به منظور ارائه سطح سرویس مطلوب به مشتریان به عنوان یک شرکت پیشرو در حوزه ICT شروع به فعالیت نموده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌ای از سخت‌افزار و نرم‌افزار به همراه فکر است که گردش و بهره‌برداري از اطلاعات را امکانپذیر می‌سازد. این مفهوم از تعامل بخشهای رایانه، اطلاعات و ارتباطات مخابراتی به وجود می‌آید. امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رشد گسترده‌ای بین کشورهاي مختلف داشته و مزایاي فراوانی در بهبود کیفیت زندگی ایجاد کرده است. از این رو براي جذب منافع حاصل از فناوري اطلاعات و ارتباطات، باید این فناوري اجرا و به صورت کارآمد استفاده شود.

راهبردهاي توسعه ICT

 به منظور توسعه صنعت فاوا، كشورهاى جهان را مي‌توان به دو گروه اصلي تقسيم نمود:

١-فناورى اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملي جهت رشد و توسعه  اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى: در اين گروه، كشورهايى هستند كه با اعتقاد به ويژگي‌هاي ICT  به گسترش كاربرد اين فناوري در جامعه به منظور بهبود موقعيت رقابت در عرصه اقتصاد جهانى،  ارتقاء سطح رفاه اجتماعى و معرفى فرهنگشان توجه نموده‌اند.

٢- صنعت ICT  به عنوان يك بخش توليدى: در اين گروه ، ‌كشورهايي قرار مي‌گيرند كه به توسعه بخش ICT و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي و تقويت صنايع مرتبط با اين فناوري از قبيل نرم‌افزار، نرم افزارهاى تلفن همراه، بازيهاى رايانه اى، سخت‌افزار، تجهيزات مخابراتي و ماهواره اى و نيز خدماتي كه با محوريت ICT ارائه مي‌شوند، همت گمارده‌اند. اين گروه از كشورها با اتخاذ اين رويكرد و توسعه مشاركت ساير كشورها و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي معتبرجهاني، فضاي مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي ICT به وجود آورده، علاوه ‌برافزايش ظرفيت ملي و بازار داخلي فاوا نسبت به حضور در بازارهاى جهانى براى صادرات محصولات و خدماتشان اقدام كردند.

اين نكته حائز اهميت است كه  كشورهاي توسعه يافته به نحو گسترده‌ا ي از فناوري ICT ، دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك بهره‌گيري مي‌نمايند، همچنين صنعت ICT نمونه‌اي عيني از فرصت‌هاي اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه مي‌باشد، درصورتي كه در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته استفاده بهينه اى از اين فناوري‌ به چشم نمى خورد.